Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa przyjęte przez Firmę Usługową RENTIER (dalej: „Administrator”), z siedzibą w Krakowie 31-845, os. Przy Arce 2/164, NIP 6781635250, REGON 351399450 zasady postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz prawa osoby (dalej: „Zamawiający”), korzystającej ze strony: www.partybus.net.pl (dalej: „Serwis”).

2.      Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa Zamawiającego odwiedzającego Serwis i korzystającego z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3.      Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Zamawiającego, które gromadzi Administrator oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność.

4.      Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą. Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO)

§ 2. Obowiązek informacyjny

1.      Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Firma Usługowa RENTIER, z siedzibą w Krakowie (31-845), os. Przy Arce 2/164, NIP 678 163 52 50, REGON: 351399450.

2.      Operatorem Serwisu www.partybus.net.pl jest Firma Usługowa RENTIER, Kraków (31-845), os. Przy Arce 2/164, NIP 678 163 52 50, REGON: 351399450. Operator danych osobowych jest dostępny pod adresem: biuro@prywatny-kierowca.pl

3.      Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu:

·     wykonania umowy, której stroną jest Zamawiający lub do podjęcia działań na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy;

·         administrowania Serwisem, w tym zarządzania jego treścią, dopasowania i udoskonalania treści usług do potrzeb Zamawiającego, utrzymania kontaktu z Zamawiającym, a także prowadzenia statystyk;

4.      Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji usługi.

5.      Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Zamawiającego, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zaś zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3. Zbieranie danych

1.      Administrator pozyskuje informacje o Zamawiającym poprzez:

a.       dobrowolne wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie. Formularz zamówienia obejmuje następujące dane o Zamawiającym: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miasto); telefon, adres e-mail, rodzaj usługi, dokładne miejsce odbioru, liczba pasażerów).

b.      dobrowolnie przekazane przez Zamawiającego informacje za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej itp. w zakresie: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miasto); telefon, adres e-mail, rodzaj usługi, a także nazwa i adres podmiotu oraz NIP - w przypadku żądania wystawienia faktury przez Zamawiającego).

c.       informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu, a wśród nich np: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp;

d.      pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 10.

§ 4. Cel gromadzenia danych

1.      Dane osobowe dotyczące Zamawiającego są gromadzone i przetwarzane przez Administratora  w celu:

a.        udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zarezerwowania usługi, kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących zamówienia.

b.       analizy preferencji Zamawiających

c.        personalizacji zawartości Serwisu

d.       realizacji opłaty rezerwacyjnej przez Zamawiającego

e.        wykonania usługi zarezerwowanej przez Zamawiającego

f.        prowadzenia marketingu bezpośredniego.

1.      Dane osobowe Zamawiającego, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

§ 5. Prawa Zamawiającego

1.      Każdemu Zamawiającemu przysługują następujące prawa:    

a.       prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Zamawiającego, a jeżeli ma to miejsce, Zamawiający jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy Zamawiającemu, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

b.      prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych dotyczących Zamawiającego, które są nieprawidłowe.

c.       prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Zamawiającego. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

·         dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane;

·         Zamawiający wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania;

·         Zamawiający wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

d.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającego przez Administratora w następujących przypadkach:

·         kiedy dane są nieprawidłowe – na czas ich poprawy;

·         kiedy Zamawiający wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Zamawiającego;

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Zamawiający, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

f.       prawo do przenoszenia danych. Zamawiający, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

g.       prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Zamawiający, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2.      Zamawiający może realizować swoje prawa w wybrany sposób:

·         wiadomość e-mail na adres: biuro@prywatny-kierowca.pl

·         telefonicznie: 608 063 855

·         poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

·         listownie na adres: os. Przy Arce 2/164, 31-845 Kraków

3.      Administrator w terminie miesiąca od daty złożenia żądania przez Zamawiającego  ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który złożył żądanie.

4.      Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Zamawiający może zgłosić do Administratora zmianę swoich danych osobowych

 

§ 6. Udostępnienie danych

1.      Administrator może udostępniać dane osobowe Zamawiającego:

a.       podmiotowi, który obsługuje transakcje płatnicze Administratora - w celu realizacji płatności przez Zamawiającego

b.      pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków związanych z realizacją usługi 

c.       organom władzy publicznej, wymiarowi sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa. A także w przypadku naruszenia Regulaminu Administratora lub naruszenia prawa.

2.      Podając dane osobowe Zamawiający wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa wyżej. W każdym przypadku, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.

 

§ 7. Dobrowolność podania danych

1.      Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2.      Zamawiający jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.

 

§ 8. Pliki cookies

1.      Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.      Pliki cookies są danymi informatycznymi, w  tym plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Zamawiającego. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym Zamawiającego pliki cookies oraz ma do nich dostęp.

4.      Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Serwisu przez Zamawiających w celu:

·         zapamiętywania danych Zamawiającego pochodzących z formularza zamówienia;

·         dopasowania zawartości Serwisu do preferencji Zamawiającego

·         przygotowania statystyk i ich anonimowej analizy (remarketing). Umożliwia to dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do obowiązujących trendów, służy dokonaniu oceny popularności Serwisu oraz stworzenia profilu Zamawiającego, także wtedy kiedy Zamawiający odwiedza strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.

·         dostarczania Zamawiającym treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;

·         możliwości logowania do Serwisu, a także utrzymania logowania Zamawiającego na każdej stronie Serwisu.

5.      Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Zamawiającego.

6.      Serwis stosuje pliki (cookies) sesyjne i stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy. To oznacza, że przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu. Natomiast pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Zamawiającego lub przez czas wynikający z ich ustawień.  

7.      Rodzaje plików (cookies) wykorzystywanych przez Serwis:

·         pliki niezbędne do prawidłowego działania Serwisu;

·         pliki statystyczne, które umożliwiają zbieranie informacji statystycznych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu;

·         pliki funkcjonalne, które pozwalają na zapamiętanie dokonanych przez Zamawiającego ustawień funkcjonalnych Serwisu;

·         pliki reklamowe, które umożliwiają dostosowanie reklamy do zainteresowań Zamawiającego;

·         pliki społecznościowe, które odpowiadają za integrację serwisów społecznościowych tj. Facebook, LinkedIn, Google+ etc. z Serwisem.

8.      Co do zasady przeglądarki domyślnie akceptują pliki cookies. Zamawiający, może ustawić przeglądarkę, aby odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

9.      Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari oraz Microsoft Edge.

10.  Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), z usług Yandex Metrica dostarczanych przez Yandex LLC (Ulitsa Lva Tolstogo 16, Moskwa 119021, Rosja). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki.

11.  Pliki (cookies) z których korzysta Serwis i zamieszczane w urządzeniu końcowym Zamawiającego mogą być udostępnione partnerom Administratora oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

12.  Możliwe jest zablokowanie przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności w Serwisie. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd.(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

13.  Administrator może korzystać z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pozwala na pomiar skuteczności reklam, umożliwia uzyskanie wiedzy w zakresie działań podejmowanych przez Zamawiającego, a także pozwala na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji Zamawiającego. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 

14.  Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. 

 

§ 9. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie Serwisu

1.      Administrator informuje, że Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW i zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§ 10. Zabezpieczenie danych Zamawiających w Serwisie

1.      Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Prywatności właściciela serwisu. Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2.      Zmiany będą publikowane w Serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

3.      Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r.

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń lub napisz do Nas!

Dane kontaktowe

Tel +48 608 063 855
email: biuro@prywatny-kierowca.pl

Copyright 2024 ©Rentier PartyBusProjekt i wykonanie   Even